รายเอียดของการอบรม

 

ปัจจุบันนี้องค์กรทั่วโลกมีความสนใจที่จะจัดตั้ง Project Management Office (PMO) เพื่อการนำไปสู่ความมีเสถียรภาพและความสามารถในการคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้จากงานโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

จากผลการวิจัยพบว่า เวิร์คช็อปนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงประเด็นสำคัญๆ ต่อไปนี้

  • จุดสำคัญๆที่องค์กรที่กำลังจะตั้ง PMO จะพบ
  • อะไรคือ PMO และหน้าที่หลักของ PMO
  • ขั้นตอนในการจัดตั้ง PMO
  • งานวิจัยที่บ่งชี้ว่า PMO สามารถให้การสนับสนุนและปรับปรุงให้การบริหารงานโครงการสำเร็จได้อย่างไร
  • ความท้าทายในการจัดตั้ง PMO

 

นอกจากนี้ เวิร์คช็อปดังกล่าวยังประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อป สามารถทดลองตรวจสอบสถานะของโครงการทั้งในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง และสามารถทดลองวางแผนในการจัดตั้ง PMO อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้นในเวิร์คช็อปนี้เรามีผู้บริหารระดับสูง (CEO) จะมาบรรยายในจุดสำคัญๆ ของการดำเนินงานโครงการในองค์กรที่ท่านวิทยากรร่วมงานอยู่ พร้อมทั้งวิธีการที่ใช้ในการจัดทำแผนในการจัดตั้ง PMO ภายใน 30 วัน พร้อมกันนี้ท่านวิทยากรจะนำเสนอวิธีการทำแผนในระยะยาวเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนผลลัพธ์ของการบริหารงานโครงการได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจะมีโอกาสในการซักถามข้อสงสัยได้โดยตรงกับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อประชุมและนำเสนอแผนในการจัดตั้ง PMO

กรณีศึกษา (case study) ในเวิร์คช็อปจะรวบรวมกระบวนในการจัดตั้ง PMO ในช่วงระยะเวลา 30 วันแรก และเวิร์คช็อปนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้ง PMO มากขึ้น ท้ายสุดนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงกับองค์กรอย่างแน่นอน

 

 

ประวัติผู้บรรยาย

Glenn Ryan M.Sc., PMP

คุณ เกล็น เป็นผู้บริหารโปรแกรม, ผู้จัดการโครงการ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่มากด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ด้วยประสบการณ์ที่มีมากว่า 20 ปี ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณ เกล็น ทำงานในกลุ่มธุรกิจหลากหลายทั้งในด้านบริหารโปรแกรม, จัดการโครงการ, จัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร, จัดการสัญญา, ที่ปรึกษาธุรกิจและข้อมูลการวางแผนระบบ, พัฒนาและส่งมอบในแต่ละส่วนของในระบบธุรกิจอันรวมไปถึง สุขภาพ, หาทรัพยากร และ ภาครัฐ

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2006 จนถึง เดือนสิงหาคม 2012 คุณเกล็นทำงานเป็นผู้บริหารโปรแกรม, ผู้อำนวยการโครงการกับบริษัทระหว่างประเทศ 3 บริษัท ทางด้านผู้ขายซอฟแวร์ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์และกรุงเทพฯเขาเป็นผู้นำด้าน healthcare solution delivery ที่สำคัญในกรุงเทพฯ, สิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์ นอกจากนี้เขายังดูแลด้าน การสนับสนุนก่อนการขาย, การสร้างทีมงานเสมือนและพัฒนาบริการจัดส่งที่อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 1993 ถึง 2006 คุณเกล็นเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท Computer Sciences Corporation ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างนั้นเองเขาเป็นส่วนสำคัญในด้านการจัดการโปรแกรม/โครงการ,  การเปลี่ยนแปลงการจัดการองค์กรและให้คำปรึกษาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในหลายกลุ่มธุรกิจธุรกิจอันรวมไปถึงด้านสุขภาพ, ทรัพยากรและสาธารณูปโภค

คุณเกล็นได้รับประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการด้านการจัดการโครงการCertified Project Management Professional (PMP) ในปี 2004 และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการจัดการโครงการ

 

Malai Williams  Mcom, PMP

“มีความทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสนองความต้องการของลูกค้า” เป็นคำอธิบายถึงคุณมาลัยได้อย่างเหมาะสมที่สุด คุณมาลัย วิลเลียมส์ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาทางธุรกิจของ บริษัท MW Global Connect คุณมาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน durable rescue of troubled projects, การจัดการวิกฤต, การแก้ปัญหาทางธุรกิจและยังมีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณมาลัย เป็นทั้งผู้บริหารโปรแกรม, ผู้จัดการโครงการ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทางด้านการบริหารข้อมูลมากว่า 20 ปี คุณมาลัยมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ในหลายกลุ่มธุรกิจครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,สหรัฐอเมริกาและยุโรป คุณมาลัยเริ่มงานในตำแหน่งผู้บริหารโปรแกรมที่บริษัท Microsoft โดยดูแลและการจัดการ Health Solution Group Operations เธอเป็นผู้บุกเบิกโครงการ Premier Customer Advisory Program และเธอยังบริหารจัดการโครงการกว่า 100 โครงการ การบริหารจัดการของเธอส่งผลให้ลูกค้าทำกำไรเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความไว้วางใจในตัวเธอ เมื่อมีการเริ่มต้นงานใดๆ คุณมาลัยมักจะมองภาพของโครงการตั้งแต่ต้นไปจนถึงโครงการจบ ลูกค้าของเธอมักจะมองเธอในฐานะของ”ผู้ให้คำปรึกษาที่น่าเชื่อถือ” ต่อองค์กร

คุณมาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน Commerce in Business Information Systems จากประเทศออสเตรเลีย และยังได้รับประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการด้านการจัดการโครงการCertified Project Management Professional (PMP)