การดำเนินโครงการ มักเป็นไปอย่างรีบเร่ง ผู้จัดการโครงการหลายท่านจึงมักลงมือทำโครงการ (Execution) โดยมองข้ามเรื่องการวางแผน และมุ่งสู่เป้าหมายหลัก โดยมองข้ามการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับทราบ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การวางแผนและการสื่อสารที่ดี จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ในการนำโครงการไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น

Khun Saowanee leads Information Risk Management (IRM) of KPMG Thailand. She has more than 20 years experience in advisory services. Her experiences includes Project Management and Change Management, Business Processes Improvement, Business Continuity Management as well as provides technical skills for analysing, designing and implementing custom built and application implementation solutions to clients. Saowanee also plans, manages, reviews and delivers the IT Audit work for a range of clients – both for Internal and Financial Statement audits. Her industry experiences include oil and gas, refinery, chemical, utility, telecommunication, broadcasting & communication, retail, manufacturing,  state-owned enterprise and public organisation.

Saowanee_PMI_Thai

Saowanee_PMI_Thai